Električni i elektronski otpad, kako o njemu brinemo?

Šta je električni i elektronski otpad?

U takozvani e-otpad ubraja se električna i elektronska oprema i uređaji, koji se iz nekog razloga ne koriste, a dok su bili u potrebi njihov rad je zavisio od električne energije ili elektromagnetnog polja.

Procjenjuje se da ova vrsta otpada ima najveću tendenciju rasta na godišnjem nivou, uvećavajući se čak tri puta brže od komunalnog otpada. Uzrok tome je brzi napredak tehnologije i opadanje cijena električnih i elektroničkih uređaja.

Interesantno je spomenuti da se najviše e-otpada po stanovniku stvara u Evropi 16,2 kg, dok u našoj državi taj podatak iznosi 7,8 kg za 2019 godinu.

 

Da li je električni i elektronski otpad opasan kao i električna struja?

Odgovor je ne. Elektronski i električni otpad je puno opasniji od električne struje.

Većini ljudi jasno je da uređajima na električnu struju trebaju rukovati oprezno, da za svaku intervenciju zovu stručna lica, na svakom kritičnom mjestu stoji upozorenje opasno visoki napon itd.

Međutim naša svijest nije na istom nivou kada govorimo o opasnostima koje nam prijete od električnog i elektronskog otpada. Dakle, potrebno je da znamo šta sadrže odbačeni električni i elektronski uređaji i kako nas mogu ugroziti.

Električni i elektronički otpad po klasifikaciji spada u kategoriju opasnog otpada zbog komponenti koje sadrži.

Opasne supstance i komponente u električnom i elektronskom otpadu su:

 • KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.
 • ŽIVA – Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.
 • BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama računara.
 • OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sistem te koči mentalni razvoj djece i fetusa.
 • ŠESTOVALENTNI HROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštećenja DNA i astmatični bronhitis.
 • BARIJ – Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.
 • PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.
 • HCFC plinovi – Plinovi koji uništavaju ozonski omotač
 • Ostale opasne komponente – baterije, toneri, katodne cijevi, elektrolitski kondenzatori i ulja.

Zbog opasnih komponenti koje električni i elektronski otpad sadrži, ne smije završiti niti u kabastom niti u komunalnom otpadu, te se mora sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada kako bi se opasni dijelovi izdvojili i zbrinuli na odgovarajući način, a neopasni dijelovi ponono iskoristili.

 

Ko produkuje ovu vrstu opasnog otpada i da li snosi odgovornost?

E-otpad odbacuju pojedinci, kućanstva, mala i velika preduzeća, institucije, vladine organizacije, prodavci i proizvođači elektronske i električne opreme, ukratko svi stanovnici na planeti, samo u različitim količinama.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom nije dozvoljeno miješanje odbačenih električnih i elektronskih uređaja  sa drugim vrstama  otpada. Zbog toga je, kako navode stručnjaci, potrebno da se e-otpadom  rukuje pažljivo te je veoma važno uspostaviti sistem za njegovo odvojeno prikupljanje i reciklažu.

Kategorije e-otpada

Prema pravilniku o upravljanju elektronskim i električnim otpadom  uređaji su razvrstani u deset razreda:

 • Veliki kućanski aparati (veš mašine, mašine za sušenje rublja, mašine za posuđe, električni šporeti, električne ringle, mikrotalasne pećnice, drugi veliki aparati za kuhanje i pripremanje hrane, električni uređaji za grijanje, električni radijatori, drugi veliki aparati za grijanje prostorija, kreveta i stolica, električni ventilatori, veliki aparati za hlađenje, frižderi, zamrzivači, drugi veliki uređaji za hlađenje, čuvanje i privremeno skladištenje hrane, klima uređaji, drugi uređaji za provjetravanje i oprema za klimatizaciju)
 • Mali aparati za domaćinstvo (usisivači, drugi aparati za čišćenje, aparati za šivenje, pletenje, tkanje i drugu obradu tkanine,pegle i drugi aparati za peglanje i drugu obradu robe,pekači, aparati za prženje,mlinovi za kafu, automati za kafu i oprema za otvaranje ili hermetičko zatvaranje posuda ili ambalaže,električni noževi, aparati za šišanje, sušenje kose, čišćenje zuba, brijanje, masiranje i drugi aparati za njegu tijela,budilnici, ručni satovi, naprave za mjerenje, prikazivanje ili evidentiranje vremena,vage)
 • Oprema za informatičku tehnologiju i oprema za telekomunikacije (veliki računari,mini računari,štampači,računari (CPJ – centralna procesorska jedinica, miš i tastatura), Prenosni računari “laptop”,notesnici “notebook”,računar “notepad”,oprema za kopiranje, električne i elektronske mašine za kucanje, džepni i stolni kalkulatori i drugi proizvodi ili oprema za sabiranje, skladištenje, procesiranje i predstavljanje ili obavještavanje o informacijama putem elektronskih sredstava,korisnički terminali i sistemi, telefaksi,telefoni,javni telefoni (na žetone, kartice, metalni novac),bežićni telefoni,mobilni telefoni,odašiljači i drugi proizvodi ili oprema za prenos zvuka, slike ili drugih podataka preko telekomunikacija, monitori)
 • Oprema široke potrošnje za razonodu (tv prijemnici,radio prijemnici, videokamere, videorekorderi. muzički stubovi, audio pojačala, muzički instrumenti i drugi proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike preko telekomunikacijskih sistema)
 • Oprema za osvjetljenje (svjetiljke za fluorescentne sijalice, visokotlačne svjetiljke za sijalice sa natrijumovim parama i svjetiljke za sijalice sa metalhalogenim sijalicama,niskonaponske svjetiljke sa natrijumovim parama,druga osvjetljenja ili oprema za difuziju ili nadzor svjetlosti, osim sijalica sa žarnom niti, štapićaste fluorescentne sijalice,kompakte fluorescentne sijalice, visokointezivne sijalice sa natrijumovim parama i metalhalogene sijalice)
 • Električni i elektronski alati(bušilice, testere, šivaće mašine, oprema za struganje, rezanje, brušenje, drobljenje, testerisanje, rezbarenje, šišanje, rupičanje, izrezivanje, sabijanje, iskrivljivanje ili za drugu sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala, alat za okivanje, zakucavanje eksera, pritvrđivanje sa šarafima ili odstranjivanje eksera, kuka, šarafa i slično ,alat za zavarivanje, lemljenje i slično, oprema za prskanje, raspršivanje, širenje ili drugu sličnu obradu tečnih odnosno plinskih materija sa drugim sredstvima, alati za košenje i druge baštenske poslove)
 • Igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport(električni vozići, odnosno garniture trkačih automobila,ručne konzole za videoigre,video igre,kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje, sportska oprema sa električnim ili elektronskim sastavnim dijelovima, automati za igrice na metalni novac)
 • Medicinski aparati (oprema za zračenje,oprema za kardiologiju, aparatura za dijalizu Aparati sa kiseonikom,materijali iz nuklearne medicine,laboratorijska oprema za dijagnostiku in vitro, aparati za analizu,aparati za hlađenje,aparati za testiranje oplodnje,drugi aparati za otkrivanje, sprječavanje, praćenje, tretiranje, olakšavanje bolesti, povreda ili nemoći)
 • Instrumenti za praćenje i nadzor (detektori dima,regulatori zagrijavanja,termostati,naprave za mjerenje, mjerenje ili regulisanje težine u domaćinstvu ili kao laboratorijska oprema,drugi instrumenti za praćenje i nadzor, koji se koriste u industrijskim instalacijama)
 • Automati (automati za topla pića,automati za čaše, toplo i hladno piće, automati za tvrde proizvode, automati za novac,svi aparati koji samostalno prave razne proizvode)

 

Šta svako od nas može učinit da bi u okolišu završilo što manje opasnog otpada?

 • Pokušajte popraviti uređaj prije nego ga odbacite
 • Nemojte čuvati uređaje koje ne koristite.
 • Nikada ne bacajte e-otpad u konteinere za komunalni otpad, niti bilo gdje u prirodu
 • Odložite elektronski i/ili električni otpad u spremnike namijenjen samo za tu vrstu otpada, a registrovani operater će se pobrinuti za njegovo sigurno zbrinjavanje

Reciklažom električnog i elektronskog otpada se postiže pravilan tretman čime se dobijaju vrijedne sekundarne sirovine, a pravilno postupa sa štetnim materijama i samim tim štiti životna sredina što je odgovornost i obaveza svakog pojedinca.

Komentari