Predstavljamo operatera za zbrinjavanje opasnog e-otpada

Neispravni mobiteli, kompjuteri,punjači, tv prijemnici , kablovi , sijalice i drugi kućanski aparti opasan su otpad i nikako ne smiju dospjeti na lokalnu deponiju. 

O e-otpadu smo pisali u članku  električni i elektronski otpad.Tamo smo pomenuli da u našoj zemlji postoji regultiva koja propisuje način zbrinjavanja ove vrste otpada.S druge strane činjenica je da napretkom tehnologije i smanjenjem cijena uređaja količina elektro otpada strelovito raste te je neophodno osvijestiti ovaj problem i graditi sistem za njegovo rješavanje.

U tekstu koji slijedi predstavljamo ZEOS eko sistem d.o.o. ,društvo za postupanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

ZEOS eko-sistem osigurava cjelokupan proces od besplatne narudžbe, preuzimanja, utovara, transporta, obrade, reciklaže i konačnog zbrinjavanja elektroničkog otpada.Ova kompanija kao ovlašteni operater posluju već osam godina u skladu sa Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. Pored toga ZEOS osigurava i cjelokupnu uslugu za uvoznike, distributere i proizvođače električne i elektronske opreme, kojima je omogućena kvalitetna podrška i plaćanje najnižih naknada za plasman njihove opreme na tržište. Naknade se plaćaju u skladu sa donesenim Pravilnikom.

Zašto je važno pravilno brinuti o e-otpadu?

Sama specifičnost ove vrste otpada su njegove opasne komponente, koje vrlo štetno utiče na stanovništvo, ali i okoliš. Pored toga u pitanju je najbrže rastuća kategorija otpada, čije se količine godišnje povećavaju usljed zamjene starih tehologija novim. Interesantno je spomenuti da se najviše e-otpada po stanovniku stvara u Evropi 16,2 kg, dok u našoj državi taj podatak iznosi 7,8 kg za 2019 godinu.

Opasne komponente u e-otpadu

 

Kako ZEOS eko sistem pomaže građanima i okolišu?

Pružajući uslugu zbrinjavanja e-otpada iz kućanstava svim pojednicima je omogućena besplatna reciklaža velikih kućanskih aparata, malih  kućanskih aparata, IT opreme, alata, automata, plinskih sijalica i druge otpadne opreme.

Iako nam tako ne izgleda napravljeni su određeni pomaci po ovom pitanju.

U odnosu na protekle godine količina e-otpada koja se zbrinjava kontinuirano raste, što ukazuje na unapređenje cjelokupnog sistema.

Naša vizija je stvoriti svjesnu zajednicu, koja prepoznaje opasnost nepravilnog odlaganja i tretmana e-otpada. ZEOS eko-sistem d.o.o. je obezbijedio 105 mjesta za pravilno odlaganje e-otpada, posjeduje ugovore o saradnji i prikupljanju sa 26 komunalnih preduzeća i ovlaštenih sakupljača, čime se osigurava da otpad koji se sakupi bude pravilno zbrinut u skladu sa propisima. Na stranici www.zeos.ba građani mogu pronaći interaktivnu kartu sa svim lokacijama kontejnera i reciklažnih dvorišta, a pravna lica imaju mogućnost da popune elektronski nalog za besplatno zbrinjavanje ovdje. Čitav proces je vrlo jednostavan i traje jednu minutu.

 

Na koji način promovišete  svoje usluge?

Sa ciljem kvalitetnog informisanja šire javnosti o važnosti reciklaže i mogućnošću besplatnog odlaganja e-otpada građani imaju mogućnost više informacija o električnom i elektronskom otpadu pronaći na svim društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube, TikTok pod imenom @zeosekosistem. Pored toga na zvaničnoj stranici operatera www.zeos.ba, postoje podaci, statistika i detaljne informacije o aktivnostima i realizovanim projektima, kao i o sakupljenim količinama električnog i elektronskog otpada.

Kakvo je vaše mišljenje o ekološki usklađenim proizvodima i da li im dajete prednost u svakodnevnom životu?

„Smatram da je neophodno prilagoditi proizvodnju ne samo elektronskih već svih vrsta proizvoda ekološkoj održivosti, procesu reciklaže ali i ponovne upotrebe. Resursi koji se nalaze u e-otpadu su vrlo rijetki i na listama su kritičnih sirovina za koje se već primijeti nestašica na tržištu.

Uslijed velike proizvodnje i korištenja elektronskih uređaja veliki broj njih završi na deponijama  ili izvan legalnog toka zbrinjavanja, što znači da te sirovine bivaju  izgubljene. Kompanije moraju definitivno više razmišljati o budućnosti, a građani o reciklaži preko ovlaštenog operatera“, kaže Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Da li je kompanija certificirana prema nekom međunarodnom standardu iz oblasti zaštite okoliša i da li se tu približavamo smjernicama Evropske Unije?

U skladu sa dozvolom Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koja se produžava svakih pet godina ZEOS eko-sistem d.o.o. posjeduje mrežu ovlaštenih sakupljača i obrađivača koji posjeduju ISO standarde za zbrinjavanje i reciklažu sekundarnih sirovina i opasnog otpada, poput ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Cjelokupno sakupljena količina e-otpada se zbrinjava u skladu sa zakonom u našoj državi, osim one vrste otpada za koju ne postoji adekvatna infrastruktura, te se takav e-otpad mora zbrinjavati u inostranstvu preko ovlaštenih kompanija.

Možete li posebno izdvojiti neku uslugu, projekat, aktivnost za koji smatrate da je bio uspješan te ukratko opisati?

                                                                                                                                                                               

U posljednjih osam godina poslovanja naš tim je uradio blizu 130 različitih aktivnosti i projekata, kroz informisanje javnosti i edukaciju stanovništva o pravilnom odlaganju i mogućnosti reciklaže električnog i elektronskog otpada u našoj državi.

Jedan od naših najefikasnijih projekata je eko kampanja  „Staro za novo“, koja se realizuje u saradnji sa Gorenje Commerce d.o.o. i omogućava građanima dodatni eko popust od 5%, koji se kombinuje sa ostalim popustima u trgovini. Zahvaljujući ovoj projektnoj ideji do sada je pravilno zbrinuto 4.679 komada velikih aparata, koji su umjesto na deponiju preusmjereni u reciklažni sektor naše države. Sve o akciji građani mogu pronaći na www.zeos.ba. Također jedan od projekata na koje smo ponosni je uspostavljanje infrastrukture u općinama, sa ciljem podsticanja odvojenog i pravilnog odlaganja elektro otpada na mjestu nastanka. Ove godine obezbijeđena je investicija u iznosu od 62.000 KM za kupovinu e-kontejnera, koji će biti stavljeni na besplatno korištenje građanima, sa ciljem zaštite životne sredine. Sve informacije o našim aktivnostima građani mogu pogledati, ukoliko preuzmu naš godišnji izvještaj za 2020. godinu ovdje.

Koji su vaši ciljevi u budućnosti?

Budućnost našeg stanovništva bez električnog i elektronskog otpada u prirodi, je naš glavni cilj, koji postepeno ostvarujemo svake godine. Pravilno odlaganje i besplatna predaja e-otpada od strane kompanija preko društva ZEOS eko-sistem povećava sakupljenu količinu e-otpada. Zahvaljujući svim učesnicima koji su dio našeg sistema i naše eko porodice, u prošloj godini, je sakupljena količina od 2.513 tona elektroničkog otpada, koji je zbrinut u skladu sa zakonskim propisima. Želimo naglasiti da je ova vrsta otpada izrazito opasna i pozivamo sve građane i kompanije na odgovornost, te da naredni put predaju e-otpad u ovlašteni sistem zbrinjavanja, jer je usluga besplatna. Dodatno, planiramo proširenje naše mreže sakupljanja na komunalna preduzeća i povećanje broja e-kontejnera za pravilno odlaganje e-otpada. Na stranici www.zeos.ba postoji interaktivna karta  sa adresom i slikom svakog kontejnera pojedinačno, koju građani mogu koristiti da pronađu najbliže mjesto za odlaganje.

 Stoga ukoliko posjedujete neki od uređaja koji nije više u funkciji, zapamnite nikada ne odlažite u konteinere za komunalni otpad već se raspitajte o najbližem mjestu gdje ćete zbrini ovu vrstu opasnog otpada.

 Hvala što čitate eko putokaz , smjer za bolju budućnost

Komentari